Kilka słów o stowarzyszeniach, czyli Społecznik wśród przepisów

Slider_big_pexels-photo-267569
MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
26.02.2018
Świat przepisów i kruczków prawny nie jest ani łatwy, ani przyjemny. Szczególnie, gdy ręce aż palą się nam do działania, a przed ich rozpoczęciem konieczne jest sformalizowanie naszego stowarzyszenia. „Stowarzyszanie” – to właśnie jest słowo klucz tego tekstu. Pochylimy się dzisiaj nad ideą stowarzyszenia i zasadami, na jakich powinna działać.  

Zacznijmy od tego, czym tak właściwie jest stowarzyszenie. „Prawo o stowarzyszeniach” (na mocy ustawy z 7 kwietnia 1989) definiuje, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. (
art. 2 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 i 3) Co warto podkreślić stowarzyszenia musi składać się z minimum 7 osób, a działania przez nich prowadzone nie mogą przynosić im zysków.

Aby formalnie zarejestrować Waszą organizację musicie wcześniej stworzyć jej statut. Musi on zawierać: nazwę organizacji, miejsce działania, cele i sposoby ich realizacji, informacje o członkach i zarządzie, opis sposobu podejmowania decyzji, informacje o źródłach majątku(skąd stowarzyszanie będzie czerpać finanse na swoją działalność), zasady wprowadzania zmian w statucie oraz sposób w jaki ewentualnie mogłoby zostać rozwiązane stowarzyszenie. Następnie na zebraniu założycielskim wspólnie ów statut uchwalicie.

Kolejnym krokiem do sformalizowania stowarzyszenia jest konieczność zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym linku http://poradnik.ngo.pl/rejestracja-stowarzyszenia znajdziecie dokładny wykaz dokumentów, które musicie dostarczyć, aby otrzymać numer NIP i REGON oraz zostać wpisanym do KRS.
W tym miejscu warto zatrzymać się przy rodzajach stowarzyszeń, które możecie stworzyć:  
· Stowarzyszenia zwykłe – w myśl ustawy ta forma stowarzyszenia ma charakter uproszczony. Nie posiada osobowości prawnej ( nie jest wpisane do rejestru). Ponadto do jego założenia potrzebne są tylko trzy osoby, które nie muszą uchwalać statutu, tylko regulamin. Co warto w tym miejscu podkreślić, stowarzyszenia zwykłe nie mogą brać udziału w konkursie „Spółdzielnia Pomysłów”, w przeciwieństwie do stowarzyszeń rejestrowych. 
· Stowarzyszenia, potocznie zwane rejestrowe – to właśnie opis ich założenie i rejestracji znajdziecie powyżej. Posiada osobowość prawną, może zakładać jednostki terenowe i przyjmować nowych członków w swój poczet. We wspominanej już ustawie określone zostało także, skąd stowarzyszenia mogą pozyskiwać fundusze. Są to: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności (ale nie przynoszące zysków członkom) oraz ofiarności publicznej.
· Związek stowarzyszeń – może zostać powołany przez co najmniej trzy inne stowarzyszenia, ale jego członkami mogą zostać także inne osoby prawne, które prowadzą swoją działalność o celach niezarobkowych, tj. fundacje, lokalne organizacje turystyczne, itd. Jednak nie możliwe jest stworzenie związku dla samych fundacji, mogą one jedynie dołączyć do innych, zrzeszonych już stowarzyszeń.

  Stworzenie i zarejestrowanie stowarzyszenia może znacznie ułatwić Waszą pracę. Po pierwsze będziecie mieć realne zobowiązanie, które należy systematycznie wypełniać. Po drugie to idealne rozwiązanie dla osób, które wspólnie chcą działać, a nie zawsze mają do tego potrzebne fundusze ( w przypadku fundacji konieczny jest kapitał, który przeznaczymy na jakiś cel). Ponadto możemy strać się o wsparcie naszej działalności i tym samym jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła.