Spółdzielczość

Bankowość spółdzielcza to szczególny rodzaj bankowości. Banki spółdzielcze są instytucjami zaufania publicznego, działają na podstawie prawa bankowego, podlegają państwowym organom nadzorczym i regulacyjnym oraz objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oferują one produkty i usługi takie, jak banki komercyjne.


Istotną różnicę między bankami spółdzielczymi a bankami komercyjnymi stanowią jednak cele działania oraz forma własności. Bank spółdzielczy jest spółdzielnią utworzoną przez przedstawicieli społeczności lokalnej, ich własnością. Organizują się oni dobrowolnie, aby prowadzić wspólną działalność bankową i wspierać inicjatywy swojego środowiska lokalnego. Klientem banku spółdzielczego może być natomiast każdy, nie trzeba być spółdzielcą (udziałowcem), inaczej niż w przypadku niebankowej instytucji finansowej, jaką są SKOK-i, w których bycie klientem oznacza posiadanie udziałów. W przypadku banku spółdzielczego z działalności grupy udziałowców korzystać więc mogą wszyscy. Naturalnym celem banków komercyjnych jest dążenie przede wszystkim do maksymalizacji zysku, w banku spółdzielczym wypracowany zysk jest jedynie środkiem do realizacji celów, a cele te są mocno związane z lokalnymi społecznościami. Powszechnie mówi się nawet o tym, że bank spółdzielczy pełni misję społeczną dla społeczności lokalnych. Bankowość spółdzielcza opiera się na budowaniu relacji. Banki spółdzielcze koncentrują się na tworzeniu stabilnej, silnej struktury społecznej. Klienci mogą tu liczyć na większe wsparcie i zrozumienie swoich potrzeb. Banki spółdzielcze zwracają uwagę na konkretną, lokalną sytuację ekonomiczną i gospodarczą. W ten sposób pomiędzy bankami spółdzielczymi a ich klientami tworzą się stosunki oparte na zaufaniu.

Tak jak spółdzielcy organizują się dla wspólnego działania, tak poszczególne banki spółdzielcze również łączą siły – przykładem takiego zrzeszenia jest Spółdzielcza Grupa Bankowa, łącząca ponad dwieście lokalnych banków spółdzielczych oraz SGB-Bank S.A. jako bank zrzeszający. Zadaniem banku zrzeszającego jest między innymi reprezentowanie zrzeszonych Banków Spółdzielczych w kontaktach z instytucjami na szczeblu centralnym zgodnie z postanowieniami umowy zrzeszenia.

Idea spółdzielczości bankowej

Wspólną pracą a siłami zjednoczonymi – to hasło księdza Piotra Wawrzyniaka, patrona bankowej spółdzielczości, leży u podstaw funkcjonowania banków spółdzielczych. Działalność zbiorowa wymaga umiejętności współpracy oraz liczenia się z głosem innych, ale nie oznacza to, że cele indywidualnie już się nie liczą. Poszczególne banki spółdzielcze są autonomicznymi jednostkami, jednak w ramach zrzeszenia łączą siły, zasoby oraz współpracę, dzięki czemu osiągają cele będące poza zasięgiem jednostki.

W przeciwieństwie do innych instytucji finansowych, kapitał banków spółdzielczych pochodzi w 100% ze źródeł krajowych. Obecnie tego typu banki funkcjonują w całej Polsce, w różnej wielkości miejscowościach – od tych najmniejszych, po największe miasta i aglomeracje.

Trochę historii

Korzeni spółdzielczości można doszukiwać się już w okresie późnego średniowiecza. Za pierwsze instytucje tego typu uznaje się założone w 1577 roku oraz funkcjonujące w XVI wieku tzw. banki pobożne, które udzielały nieoprocentowanych pożyczek z datków wiernych. W Polsce idea spółdzielczości rozwijała się bardzo prężnie podczas zaborów, przyjmując różne formy – jak na przykład Banki Ludowe na terenie dzisiejszej Wielkopolski, dzięki którym polscy kupcy, chłopi oraz rzemieślnicy mogli konkurować z niemieckimi przedsiębiorcami. Prekursorami polskiej spółdzielczości bankowej byli w tamtych czasach dwaj księża: ks. Piotr Wawrzyniak oraz ks. Augustyn Szamarzewski – uważani dzisiaj za patronów spółdzielczości. Współdziałanie miało również istotny wpływ na rozwój polskiej gospodarki w okresie międzywojennym. W czasach II Rzeczpospolitej prawie co piąty jej obywatel był członkiem jakiejś spółdzielni.

Banki spółdzielcze stale rozwijają swoją ofertę i unowocześniają kanały obsługi (pierwsze bankomaty biometryczne w Polsce należą właśnie do banków spółdzielczych!). Charakter banków spółdzielczych, ich relacje z klientami, wartości, którymi się kierują – pozostają niezmienne od 160 lat – to właśnie stanowi siłę i ważny wyróżnik banków spółdzielczych na obecnym rynku.

SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW

Sp_item