REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów"

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Spółdzielnia pomysłów” (zwany dalej „Konkursem”), mający na celu wspieranie idei współdziałania wśród społeczności lokalnych.
 2. Organizatorem Konkursu jest SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000058205, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 303 846 600,00 zł (wpłacony w całości), NIP 777 00 05 362, Regon 004848247, (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu internetowego Społecznik 2.0. dostępnego pod adresem internetowym: www.spolecznik20.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
 5. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471) i nie podlega rygorom określonym w tej ustawie; Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

§2
UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
  1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, którym bliska jest idea współdziałania i chcą zmienić swoją okolicę na lepsze, angażując przy tym inne osoby w swoją inicjatywę,
  2. stowarzyszenia (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 210) i fundacje, zarejestrowane i działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich rodzin tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, małżonkowie rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu.

§3
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs jest kierowany do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji, określonych w § 2, mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności. 
 2. W celu przystąpienia do Konkursu należy założyć konto w Serwisie, a następnie, formularza dostępnego w Serwisie, przesłać projekt swojego pomysłu, mowa w ust. 1 (dalej jako „Projekt”). Wszelkie reklamacje związane Serwisu mogą być zgłaszane Organizatorowi w sposób wskazany w § 6.
 3. Zgłaszany Projekt musi zawierać elementy takie jak: tytuł, opis, cele, kategoria oraz dane kontaktowe.
 4. Wszystkie zgłaszane Projekty podlegają moderacji i sprawdzeniu pod kątem zgodności z ideą Konkursu oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. W konkursie nie mogą brać udziału Projekty, których celem jest osiągnięcie zysku lub służące celom marketingowym.
 5. W przypadku wątpliwości Organizatora co do zgodności Projektu z ideą Konkursu lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Organizator może warunkowo zaakceptować Projekt z jednoczesną prośbą o jego uszczegółowienie lub poprawienie w terminie trzech dni od dnia warunkowej akceptacji, pod rygorem odrzucenia Projektu. W przypadku, gdy Projekt po jego uszczegółowieniu lub poprawieniu wciąż nie będzie zgodny z ideą Konkursu lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, może on zostać ponownie warunkowo zaakceptowany, z obowiązkiem uszczegółowienia lub poprawienia w terminie 3 dni od dnia warunkowej akceptacji pod rygorem odrzucenia Projektu, bądź odrzucony. W przypadku braku uszczegółowienia lub poprawienia Projektu w terminie, Projekt zostanie odrzucony. Projekt odrzucony zostaje wycofany z Konkursu, a głosy Publiczności na niego oddane nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji Projektu do drugiego etapu Konkursu.
 6. Zgłoszone i zaakceptowane przez Organizatora Projekty, w tym warunkowo zaakceptowane, zostaną zamieszczone przez Organizatora w odpowiednim dziale Serwisu. Projekty takie będą traktowane jako biorące udział w Konkursie i podlegają głosowaniu Publiczności za pośrednictwem Serwisu.
 7. Przez Publiczność rozumie się wszystkich zarejestrowanych użytkowników Serwisu. Każdy z nich może oddać 1 głos dziennie, jednak nie więcej niż 10 ogółem przez cały czas trwania Konkursu. Zabronione jest automatyczne generowanie głosów za pomocą botów lub z fikcyjnych kont pocztowych.
 8. Do drugiego etapu Konkursu oraz pod obrady Komisji konkursowej trafi łącznie 30 Projektów, które otrzymają największą liczbę głosów Publiczności z czego:
  1. 10 projektów pochodzić będzie z kategorii: miasta na prawach powiatu,
  2. 20 projektów pochodzić będzie z kategorii: gminy inne niż określone w pkt 1).
 9. Głosy Publiczności nie mają wpływu na werdykt Komisji konkursowej.
 10. Komisja konkursowa składać się będzie z osób, mających doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu lokalnymi inicjatywami oraz przedstawicieli Organizatora. Wyboru członków Komisji konkursowej dokonuje Organizator. Regulamin pracy Komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Nadzór nad prawidłowym, pod kątem formalno-prawnym, przebiegiem Konkursu sprawuje radca prawny lub adwokat wybrany przez Organizatora.
 11. Od momentu ogłoszenia w Serwisie Projektów, które weszły do drugiego etapu, ich autorzy mają 7 dni kalendarzowych na przedstawienie kosztorysu Projektu oraz obligatoryjne uzupełnienie opisu Projektu o dodatkowy materiał multimedialny lub fotograficzny wraz z opisami: Projektu, osób współtworzących projekt oraz opis społeczności, do której Projekt jest kierowany. Kosztorysy Projektów oraz uzupełnienia opisów Projektów przedstawione przez Uczestników po upływie tego terminu, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora i Komisję konkursową.
 12. Komisja konkursowa może zwrócić się do Uczestników z prośbą o uzupełnienie lub doprecyzowanie informacji na temat Projektu. Preferowany jest kontakt mailowy lub telefoniczny. Wszelkie pytania i wątpliwości Uczestników są wyjaśniane przez osoby uprawnione na prośbę Komisji konkursowej.
 13. Komisja konkursowa z finałowej puli wybierze trzy zwycięskie Projekty.
 14. Zwycięskie Projekty Komisja konkursowa wybierze w oparciu o następujące kryteria: 
  1. społeczne znaczenie realizowanej inicjatywy;
  2. włączenie lokalnej społeczności w realizację inicjatywy; 
  3. liczba odbiorców Projektu;
  4. stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału społeczności lokalnej;
  5. prawdopodobieństwo skutecznej realizacji Projektu;
  6. możliwość realizacji w kwocie do 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);
  7. innowacyjność i atrakcyjność formy realizacji Projektu.
 15. Autorzy trzech wybranych przez Komisję konkursową Projektów zostaną zaproszeni do zawarcia umowy sponsorskiej z Organizatorem, na podstawie której Organizator, w zamian za promocję swojej marki przy realizacji Projektu, udzieli wsparcia na jego realizację, o wartości nieprzekraczającej 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto tj. wraz z podatkami i innymi należnościami publicznoprawnymi, na zasadach i w formie określonej w tej umowie. 

§4
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik musi być autorem Projektu i przysługiwać mu muszą autorskie prawa majątkowe i osobiste do każdego utworu wchodzącego w skład Projektu oraz zgłoszenia. Powyższy warunek uważa się za spełniony w przypadku, jeśli Projekt stworzony został przez kilka osób i każda z nich wyraziła zgodę na wykorzystanie w Projekcie lub utworów, których ta osoba jest autorem.
 2. Projekt nie może naruszać autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, zaś osoby, których wizerunki upubliczniono w zgłoszonych pracach, muszą wyrazić na to stosowną zgodę.
 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do prac lub ich części, w tym prawa własności, praw autorskich lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Uczestnik będzie odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Organizatora z tego tytułu.
 4. W momencie zgłoszenia Projektu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów lub tekstów w celach reklamowych i marketingowych Organizatora na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w przewodnikach, katalogach, drukach promocyjnych i reklamowych, ogłoszeniach i reklamach prasowych, na plakatach w tym plakatach wielkoformatowych, zamieszczanie w sieci Internet;
  3. udostępniania utworów innym osobom w celach komercyjnych we wszystkich możliwych publikacjach i opracowaniach Organizatora.

§5
TERMINY KONKURSOWE

 1. Projekty konkursowe można zgłaszać w dniach od 25 października do 15 listopada 2017 r.
 2. Głosowanie Publiczności trwa w okresie przyjmowania zgłoszeń, to jest w dniach
 od 25 października do 15 listopada 2017 r.
 3. Weryfikacja głosów publiczności odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r.
 4. Ogłoszenie wyników I tury nastąpi 20 listopada 2017 r.
 5. Przedstawienie kosztorysu Projektu oraz uzupełnienie opisu Projektu przez Uczestnika może nastąpić w terminie od dnia 21 listopada do dnia 28 listopada 2017 r. 
 6. Obrady Komisji konkursowej odbędą się w dniach od 29 listopada do 6 grudnia 2017 r.
 7. Ogłoszenie w Serwisie wyników Konkursu nastąpi do dnia 8 grudnia 2017 r.
 8. Projekty muszą zostać zrealizowane od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 15, w zaplanowanym przez Uczestnika terminie, jednak nie później niż do dnia 1 marca 2018 roku.

§6
REKLAMACJE

 1. Reklamacja może być złożona:
  1. osobiście w Centrali (siedzibie Organizatora) lub w dowolnym Oddziale w formie
  2. ustnej do protokołu;
  3. telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z Call Center, którego numery podane są na stronie internetowej Organizatora;
  4. listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddziału Organizatora;
  5. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres redakcja@spolecznik20.pl lub podany na stronie internetowej Organizatora;
  6. faksem w formie pisemnej na numery Oddziałów Organizatora, podane na stronach internetowych Organizatora.
  Adresy Centrali oraz Oddziałów Organizatora znajdują się na stronie internetowej http://www.sgb.pl/
 2. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę składającego reklamację;
  2. adres korespondencyjny;
  3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń składającego reklamację;
  4. oczekiwany przez składającego reklamację stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5. własnoręczny podpis składającego reklamację.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Organizator zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie w formie w jakiej składający reklamację złożył reklamację.
 4. W sytuacji odmowy podania przez składającego reklamację wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Organizator informuje składającego reklamację, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia składającego reklamację. Niezależnie od powyższego składający reklamację jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w ust. 6.
 5. Organizator potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.
 6. Organizator odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Organizatora.
 7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 6, może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych.
 8. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 7 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 6 Organizator w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:
  1. wyjaśnia przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
  2. wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  3. wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 7.
 10. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6 i 7 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 11. Udzielając odpowiedzi na reklamację Organizator bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Organizator, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 12. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Organizator udzielił odpowiedzi na reklamację, Organizator ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść składającego reklamację.
 13. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana:
  1. listem poleconym na adres wskazany w reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 14;
  2. wyłącznie na wniosek składającego reklamację z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że składający reklamację poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
 14. W odniesieniu do składających reklamację, którzy nie zawarli z Organizatorem umowy,
 15. reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 13 pkt 2.
 16. Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 17. W razie sporu z Organizatorem składający reklamację będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 18. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację składający ją może:
  1. odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Organizatora, w tym Rady Nadzorczej Banku;
  2. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3. skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12000 zł;
  4. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że ma prawo do niedopuszczenia zgłaszanego Projektu 
do Konkursu w przypadku niespełnienia warunków Konkursu wynikających regulaminu.
 2. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.spolecznik20.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych ze zgłoszeniem Projektu przez Uczestników.
 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku:
  1. naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Uczestnika lub
  2. stwierdzenia działań Uczestnika sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji lub
  3. stwierdzenia prób automatycznego generowania głosów w Serwisie na rzecz Uczestnika,
  4. złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik Konkursu lub na realizację umowy sponsorskiej.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz użytkowników Serwisu jest SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. Podanie przez Uczestników oraz użytkowników Serwisu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Serwisu oraz wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem nagród oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Użytkownikowi Serwisu i Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.