REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów"

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów"

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE   

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Spółdzielnia pomysłów“ (zwany dalej „Konkursem”), mający na celu wspieranie idei współdziałania wśród społeczności lokalnych.
2. Organizatorem Konkursu jest SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000058205, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 248 207 300,00 zł (w całości wpłacony), NIP 7770005362, REGON 004848247 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu internetowego Społecznik 2.0. dostępnego pod adresem internetowym: www.spolecznik20.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  2015, poz. 612 tj.)  i nie podlega rygorom określonym w tej ustawie; Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
§ 2 UCZESTNICY  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, którym bliska jest idea współdziałania i chcą zmienić swoją okolicę na lepsze, angażując przy tym inne osoby w swoją inicjatywę,
2) stowarzyszenia (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zm.) i fundacje, zarejestrowane i działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich rodzin tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, małżonkowie rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu.

§ 3
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs jest kierowany do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji, określonych w § 2, mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności. 
2. W celu przystąpienia do Konkursu należy założyć konto w Serwisie, a następnie, 
za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, przesłać projekt swojego pomysłu, o którym mowa w ust. 1 (dalej jako „Projekt”). Wszelkie skargi związane z funkcjonowaniem Serwisu mogą być zgłaszane Organizatorowi w sposób wskazany w §6.
3. Zgłaszany Projekt musi zawierać elementy takie jak: tytuł, opis, cele, kategoria oraz dane kontaktowe.
4. Wszystkie zgłaszane Projekty podlegają moderacji i sprawdzeniu pod kątem zgodności z ideą Konkursu oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. W konkursie nie mogą brać udziału Projekty, których celem jest osiągnięcie zysku lub służące celom marketingowym.
5. W przypadku wątpliwości Organizatora co do zgodności Projektu z ideą Konkursu lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Organizator może warunkowo zaakceptować Projekt z jednoczesną prośbą o jego uszczegółowienie lub poprawienie w terminie trzech dni od dnia warunkowej akceptacji, pod rygorem odrzucenia Projektu. W przypadku, gdy Projekt po jego uszczegółowieniu lub poprawieniu wciąż nie będzie zgodny z ideą Konkursu lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, może on zostać ponownie warunkowo zaakceptowany, z obowiązkiem uszczegółowienia lub poprawienia w terminie 3 dni od dnia warunkowej akceptacji pod rygorem odrzucenia Projektu, bądź odrzucony. W przypadku braku uszczegółowienia lub poprawienia Projektu w terminie, Projekt zostanie odrzucony. Projekt odrzucony zostaje wycofany z Konkursu, a głosy Publiczności na niego oddane nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji Projektu do drugiego etapu Konkursu
6. Zgłoszone i zaakceptowane przez Organizatora Projekty, w tym warunkowo zaakceptowane, zostaną zamieszczone przez Organizatora w odpowiednim dziale Serwisu. Projekty takie będą traktowane jako biorące udział w Konkursie i podlegają głosowaniu Publiczności za pośrednictwem Serwisu.
7. Przez Publiczność rozumie się wszystkich zarejestrowanych użytkowników Serwisu. Każdy z nich może oddać 1 głos dziennie, jednak nie więcej niż 10 ogółem przez cały czas trwania Konkursu. Zabronione jest automatyczne generowanie głosów za pomocą botów lub z fikcyjnych kont pocztowych.
8. Do drugiego etapu Konkursu oraz pod obrady Jury trafi łącznie 30 Projektów, które otrzymają największą liczbę głosów Publiczności z czego:
1) 10 projektów pochodzić będzie z kategorii: miasta na prawach powiatu,
2) 20 projektów pochodzić będzie z kategorii: gminy inne niż określone w pkt 1).
9. Jury może zakwalifikować do drugiego etapu Konkursu dwa Projekty, które nie otrzymały wystarczającej liczby głosów zgodnie z ust. 8, a w ocenie Jury powinny przejść do drugiego etapu Konkursu.
10. Głosy Publiczności nie mają wpływu na werdykt Jury.
11. Jury składać się będzie z osób, mających doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu lokalnymi inicjatywami, przedstawicieli Organizatora lub Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej. Wyboru członków Jury dokonuje Organizator. Nadzór nad prawidłowym, pod kątem formalno-prawnym, przebiegiem Konkursu sprawuje radca prawny lub adwokat wybrany przez Organizatora.
12. Od momentu ogłoszenia w Serwisie Projektów, które weszły do drugiego etapu, ich autorzy mają 20 dni kalendarzowych na przedstawienie kosztorysu Projektu oraz obligatoryjne uzupełnienie opisu Projektu o dodatkowy materiał multimedialny lub fotograficzny wraz z opisami: Projektu, osób współtworzących projekt oraz opis społeczności, do której projekt jest kierowany. Kosztorysy Projektów oraz uzupełnienia opisów Projektów przedstawione przez Uczestników po upływie tego terminu, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora i Jury.
13. Jury może zwrócić się do Uczestników z prośbą o uzupełnienie lub doprecyzowanie informacji na temat Projektu. 
14. Jury z finałowej puli wybierze trzy zwycięskie Projekty.
15. Zwycięskie Projekty Jury wybierze w oparciu o następujące kryteria: 
1) społeczne znaczenie realizowanej inicjatywy;
2) włączenie lokalnej społeczności w realizację inicjatywy; 
3) liczba odbiorców Projektu;
4) stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału społeczności lokalnej;
5) prawdopodobieństwo skutecznej realizacji Projektu;
6) możliwość realizacji w kwocie do 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
7) innowacyjność i atrakcyjność formy realizacji Projektu.
16. Autorzy trzech wybranych przez Jury Projektów zostaną zaproszeni do zawarcia umowy sponsorskiej z Organizatorem, na podstawie której Organizator, w zamian za promocję swojej marki przy realizacji Projektu, udzieli wsparcia na jego realizację, o wartości nieprzekraczającej 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto tj. wraz z podatkami i innymi należnościami publicznoprawnymi, na zasadach i w formie określonej w tej umowie. 

§4 PRAWA AUTORSKIE  

1. Uczestnik musi być autorem Projektu i przysługiwać mu muszą autorskie prawa majątkowe i osobiste do każdego utworu wchodzącego w skład Projektu oraz zgłoszenia.  Powyższy warunek uważa się spełniony w przypadku, jeśli Projekt stworzony został przez kilka osób i każda z nich wyraziła zgodę na wykorzystanie w Projekcie lub w zgłoszeniu utworów, których ta osoba jest autorem.
2. Projekt nie może naruszać autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, zaś osoby, których wizerunki upubliczniono w zgłoszonych pracach, muszą wyrazić na to stosowną zgodę.
3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do prac lub ich części, w tym prawa własności, praw autorskich lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Uczestnik będzie odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Organizatora z tego tytułu.
4. W momencie zgłoszenia Projektu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów lub tekstów w celach reklamowych i marketingowych Organizatora na następujących polach eksploatacji:
1)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2)  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w przewodnikach, katalogach, drukach promocyjnych i reklamowych, ogłoszeniach i reklamach prasowych, na plakatach w tym plakatach wielkoformatowych, zamieszczanie w sieci Internet;
3) udostępniania utworów innym osobom w celach komercyjnych we wszystkich możliwych publikacjach i opracowaniach Organizatora.  

§5
TERMINY KONKURSOWE  

1. Projekty konkursowe można zgłaszać w dniach od 3 lutego do 7 marca 2016 r.
2. Głosowanie Publiczności trwa w okresie przyjmowania zgłoszeń, to jest w dniach
od 3 lutego do 7 marca 2016 r.
3. Weryfikacja głosów publiczności odbędzie się 8 marca 2016 r.
4. Przedstawienie kosztorysu Projektu oraz uzupełnienie opisu Projektu przez Uczestnika może nastąpić w terminie od dnia 9 marca do dnia 29 marca 2016 r. 
5. Obrady Jury odbędą się w dniach od 30 marca do 13 kwietnia 2016 r.
6. Ogłoszenie w Serwisie wyników Konkursu nastąpi do dnia 18 kwietnia 2016 roku.
7. Projekty muszą zostać zrealizowane od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 3 ust. 16, w zaplanowanym przez Uczestnika terminie, jednak nie później niż do dnia 30 września 2016 roku.        

§6
SKARGI

1. Skarga może być złożona:
1) osobiście w Centrali (siedzibie Organizatora) lub w dowolnym Oddziale w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;

2) telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z Call Center, którego numery podane są na stronie internetowej Organizatora;
3) listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddziału Organizatora;
4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres redakcja@spolecznik20.pl lub podany na stronie internetowej Organizatora;
5) faksem w formie pisemnej na numery Oddziałów Organizatora, podane na stronach internetowych Organizatora.
Adresy Centrali oraz Oddziałów Organizatora znajdują się na stronie internetowej: www.sgbbank.com.pl
2. Treść skargi złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę składającego skargę;
2) adres korespondencyjny;
3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń składającego skargę;
4) oczekiwany przez składającego skargę stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
5) własnoręczny podpis składającego skargę.
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku informacji wymaganych do rozpatrzenia skargi, Organizator zwraca się do składającego skargę o ich uzupełnienie w formie w jakiej składający skargę złożył skargę.
4. W sytuacji odmowy podania przez składającego skargę wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia skargi, Organizator informuje składającego skargę, że rozpatrzenie skargi nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia składającego skargę. Niezależnie od powyższego składający skargę jest informowany o rozpatrzeniu skargi w terminie wskazanym w ust. 6.
5. Organizator potwierdza złożenie skargi w formie pisemnej.
6. Organizator odpowiada na skargę bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu skargi do Organizatora.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach  termin, o którym mowa w ust. 6, może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych, a w przypadku klientów instytucjonalnych z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników, do 90 dni.
8. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 7 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem niezbędnych do rozpatrzenia skargi.
9. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną skargę w terminie określonym w ust. 6 Organizator w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu skargi:
1) wyjaśnia przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu skargi;
2) wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone;
3) wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną skargę, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 7.
10.  Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6 i 7 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
11.  Udzielając odpowiedzi na skargę Organizator bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na skargę, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Organizator, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
12. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Organizator udzielił odpowiedzi na skargę, Organizator ponownie rozpoznaje skargę biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść składającego skargę.
13. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:
1) listem poleconym na adres wskazany w skardze, z zastrzeżeniem ust. 14;
2) wyłącznie na wniosek składającego skargę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego skarga została wysłana, chyba że składający skargę poda w skardze inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
14. W odniesieniu do składających skargę, którzy nie zawarli z Organizatorem umowy, a złożyli skargę, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w skardze lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 13 pkt 2.
15. Zasady z ust. 14 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.
16. Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
17. W razie sporu z Organizatorem składający skargę będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
18. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę składający ją może:
1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Organizatora, w tym Rady Nadzorczej banku;
2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł;
4) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.  

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega, że ma prawo do niedopuszczenia zgłaszanego Projektu 
do Konkursu w przypadku niespełnienia warunków Konkursu wynikających z niniejszego regulaminu.
2. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.spolecznik20.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych ze zgłoszeniem Projektu przez Uczestników.
4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku:  
1) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Uczestnika lub
2) stwierdzenia działań Uczestnika sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji lub
3) stwierdzenia prób automatycznego generowania głosów w Serwisie na rzecz Uczestnika,
4) złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik Konkursu lub na realizację umowy sponsoringowej.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz użytkowników Serwisu jest Organizator. Dane osobowe powierzone Organizatorowi w związku z udziałem w Konkursie, przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie przez Uczestników oraz użytkowników Serwisu danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Uczestników również adres zamieszkania jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Serwisu, udziału w Konkursie i wydania nagród. Użytkownikowi Serwisu i Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.