REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Spółdzielnia pomysłów“ (zwanego dalej „Konkursem”), mającego na celu wspieranie idei współdziałania wśród społeczności lokalnych.
2. Organizatorem Konkursu jest SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000058205, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 231 903 900,00 zł (w całości opłacony), NIP 777 00 05 362, REGON 004848247 (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu internetowego Społecznik 2.0. dostępnego pod adresem internetowym: www.spolecznik20.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) i nie podlega rygorom określonym w tej ustawie; Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.  

§ 2 UCZESTNICY

1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, którym bliska jest idea współdziałania i chcą zmienić swoją okolicę na lepsze, angażując przy tym inne osoby w swoją inicjatywę,
2) stowarzyszenia (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zm.) i fundacje, zarejestrowane i działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich rodzin tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, małżonkowie rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu.

§ 3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs jest kierowany do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji, określonych w §2, mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności. 
2. W celu przystąpienia do Konkursu należy założyć konto w Serwisie, a następnie 
za pomocą formularza dostępnego w Serwisie przesłać projekt swojego pomysłu, o którym mowa w ust. 1 (dalej jako „Projekt”). Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej redakcja@spolecznik20.pl, z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem przedmiotu reklamacji. Organizator zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację związaną z funkcjonowaniem Serwisu, na adres poczty elektronicznej, z którego przesłana została reklamacja, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
3. Zgłaszany Projekt musi zawierać elementy takie jak: tytuł, opis, cele, kategoria oraz dane kontaktowe.
4. Wszystkie zgłaszane Projekty podlegają moderacji i sprawdzeniu pod kątem zgodności 
z ideą Konkursu oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. W konkursie nie mogą brać udziału Projekty, których celem jest osiągnięcie zysku lub służące celom marketingowym.
5. Zgłoszone i zaakceptowane przez Organizatora Projekty zostaną zamieszczone przez Organizatora w odpowiednim dziale Serwisu. Projekty takie będą traktowane jako biorące udział w Konkursie i podlegają głosowaniu Publiczności za pośrednictwem Serwisu.
8. Przez Publiczność rozumie się wszystkich zarejestrowanych użytkowników Serwisu. Każdy z nich może oddać 1 głos dziennie, jednak nie więcej niż 10 ogółem przez cały czas trwania Konkursu.
9. 30 Projektów, które otrzymają największą liczbę głosów Publiczności, przechodzą do drugiego etapu Konkursu i trafią pod obrady Jury.
10. Jury może zakwalifikować do drugiego etapu Konkursu dwa Projekty, które nie otrzymały wystarczającej liczby głosów zgodnie z ust. 9, a w ocenie Jury powinny przejść do drugiego etapu Konkursu.
11. Głosy Publiczności nie mają wpływu na werdykt Jury.
12. Jury składać się będzie z osób, mających doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu lokalnymi inicjatywami, przedstawicieli Organizatora lub Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej. Wyboru członków Jury dokonuje Organizator. Nadzór nad prawidłowym, pod kątem formalno-prawnym, przebiegiem Konkursu sprawuje radca prawny lub adwokat wybrany przez Organizatora.
13. Od momentu ogłoszenia w Serwisie Projektów, które weszły do drugiego etapu, ich autorzy mają 7 dni kalendarzowych na przedstawienie kosztorysu Projektu oraz ewentualne uzupełnienie opisu Projektu. Kosztorysy Projektów oraz ewentualne uzupełnienia opisów Projektów przedstawione przez Uczestników po upływie tego terminu, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
14. Jury może zwrócić się do Uczestników z prośbą o uzupełnienie lub doprecyzowanie informacji na temat Projektu. 
15. Jury z konkursowej puli wybierze trzy zwycięskie Projekty, w oparciu o następujące kryteria: 1) społeczne znaczenie realizowanej inicjatywy; 2) włączenie lokalnej społeczności w realizację inicjatywy; 3) liczba odbiorców Projektu;4) stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału społeczności lokalnej;5) prawdopodobieństwo skutecznej realizacji Projektu;6) możliwość realizacji w kwocie do 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);7) innowacyjność i atrakcyjność formy realizacji Projektu.
16. Autorzy trzech wybranych przez Jury projektów zostaną zaproszeni do zawarcia umowy sponsorskiej z Organizatorem, na podstawie której Organizator, w zamian za możliwość promocji swojej marki przy realizacji Projektu, udzieli wsparcia na jego realizację, 
o wartości nieprzekraczającej 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto tj. wraz z podatkami i innymi należnościami publicznoprawnymi, na zasadach i w formie określonej w tej umowie. 

§ 4 TERMINY KONKURSOWE

1. Projekty konkursowe można zgłaszać w dniach od 13 marca do 3 maja 2015 roku.
2. Głosowanie Publiczności trwa w okresie przyjmowania zgłoszeń, to jest w dniach 
od 13 marca do 3 maja 2015 roku.
3. Przedstawienie kosztorysu Projektu oraz ewentualne uzupełnienie opisu Projektu przez Uczestnika może nastąpić od dnia 4 maja 2015 r. do dnia 11 maja 2015 r. 
4. Obrady Jury odbędą się w dniach od 12 do 21 maja 2015 roku.
5. Ogłoszenie w Serwisie wyników Konkursu nastąpi nie później niż w dniu 22 maja 2015 roku.
6. Projekty muszą zostać zrealizowane od dnia zawarcia umowy, o której mowa w §3 ust. 16, w zaplanowanym przez Uczestnika terminie, jednak nie później niż do dnia 12 października 2015 roku.

§ 5 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres redakcja@spolecznik20.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja ‑ Konkurs Spółdzielnia pomysłów – 2 edycja”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, opis przyczyny reklamacji i treść żądania.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, a osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie załatwienia sprawy pisemnie listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres, z którego reklamacja wpłynęła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.
4. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że ma prawo do niedopuszczenia zgłaszanego Projektu 
do Konkursu w przypadku niespełnienia warunków Konkursu wynikających z niniejszego regulaminu.
2. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.spolecznik20.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych ze zgłoszeniem Projektu przez Uczestników.
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Uczestnika, Organizator może go wykluczyć z grona Uczestników.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe powierzone Organizatorowi w związku z udziałem w Konkursie, przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie przez Uczestników danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail jest dobrowolne ,lecz niezbędne do korzystania z Serwisu, udziału w Konkursie i wydania nagród. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
7. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.