Baner2
Mobilne Centrum Informacyjnych Technologii "MOC IT".docx
projekt z małego miasta, miasteczka lub wsi

Głosów: 113

Kategoria
Edukacja
Miejsce realizacji
Grabica (woj. łódzkie)
Zgłaszający
Bozena Palus
Cel projektu
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Grabica poprzez organizację warsztatów z zakresu obsługi urządzeń multimedialnych dla osób starszych, jak również poprzez stworzenie lokalnego Centrum Korepetycji.
Opis projektu
MObilne Centrum Informacyjnych Technologii "MOC IT"

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Grabica poprzez organizację warsztatów z zakresu obsługi urządzeń multimedialnych dla osób starszych, jak również poprzez stworzenie lokalnego Centrum Korepetycji.

Gmina Grabica to gmina wiejska w powiecie piotrkowskim. Zamieszkana jest przez blisko 6100 mieszkańców i niestety cechuje się dodatnim trendem odnośnie liczby osób w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Sytuacja taka oznacza, iż w niedalekiej przyszłości znaczna grupa osób będących obecnie w tej grupie ekonomicznej zakończy swoją działalność zawodową i tym samym zasili grono seniorów. Dodatkowym problemem Gminy, zgodnie z Programem Rozwoju Gminy jest znacznie ograniczony dostęp do internetu. Mimo, iż na terenie Grabicy działają odpowiedni operatorzy, to jednak niewielka część mieszkańców korzysta z ich usług, a szczególnie jest to widoczne w starszych rocznikach. Tendencję tę potwierdza Raport "Dojrzałość w sieci. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu" przygotowany z inicjatyw i przy wsparciu UPC, który pokazuje, że "w zdecydowanej większości grupa w wieku 50+ nie korzysta z internetu, a jeśli nawet, to w bardzo ograniczonym zakresie. Spośród blisko 13 mln obywateli po pięćdziesiątce 10 mln nie korzysta z internetu, choć część z nich ma do niego dostęp. A do tej generacji należy 42 proc. dorosłych Polaków. Pod względem korzystania z sieci przez starsze grupy wiekowe jesteśmy na szarym końcu wśród krajów Unii Europejskiej". Warto wyjaśnić, że wykluczenie cyfrowe wynika z nieumiejętności obsługi przeglądarek internetowych, jak i przede wszystkim z nieumiejętności obsługi urządzeń multimedialnych, tj. tablet, smartfon czy komputer.
Kolejnym problemem, który pragniemy rozwiązać realizując projekt jest niższy dostęp do zajęć dodatkowych wśród społeczności uczniowskiej zamieszkującej Gminę Grabicę.
Na terenie gminy Grabica funkcjonują 4 szkoły podstawowe i jedno gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina. Mimo, iż na wydatki związane z oświatą i wychowaniem corocznie wykorzystywana jest duża część środków z budżetu gminy to brakuje miejsca, w którym uczniowie mogliby skorzystać z bezpłatnych konsultacji/korepetycji. Miejsce takie jest szczególnie potrzebne, z uwagi na fakt, iż społeczeństwo wiejskie przeznacza relatywnie mniej środków na dodatkowe wykształcenie swoich dzieci, niż mieszkańcy dużych miast.
Wychodząc naprzeciw tym problemom w ramach projektu zamierzamy zaktywizować mieszkańców Gminy do wzajemnej pomocy. Projekt zakłada, że w Biblioteki Publicznej, Filia w Kamocinie powstanie ogólnie dostępna świetlica. Będzie to miejsce integracji społeczności lokalnej, organizacji warsztatów IT dla seniorów, a na co dzień centrum korepetycji dla uczniów Gminy. Z uwagi na społeczny charakter projektu i w celu zminimalizowania kosztów finansowych zamierzamy wykorzystać potencjał mieszkańców. Wychodzi z założenia, że uczniowie korzystający z korepetycji w formie prac społecznych nauczą wybrane grupy seniorów obsługi podstawowych narzędzi multimedialnych, tj. komputer, tablet i smartfon. Z kolei seniorzy, którzy skorzystają z warsztatów zostaną zaangażowani w prowadzenie świetlicy i pracę społeczną na jej cel (bezpłatne dyżury). Biorąc pod uwagę powyższe projekt przewiduje:
- stworzenie Mobilnego Centrum IT – z uwagi na mniejsze możliwości mobilne mieszkańców wsi zamierzamy do nich dojechać i w głównych miejscowościach Gminy przeprowadzić warsztaty z IT (Kamocin, Lubanów, Krzepczów, Grabica). W każdej miejscowości zostanie zabrana 15 osobowa grupa seniorów. Każda grupa odbędzie 3 spotkania po 2 h dyd. (po 2 h zajęć na przyswojenie wiedzy z zakresu podstaw obsługi komputera, tabletu i smartfona). Zajęcia będą prowadzone przez 15 uczniów Gimnazjum w godzinach wieczornych 18.00-19.30. Każdy uczeń będzie uczył 1 seniora. W trakcie 1 spotkania 5 uczniów będzie uczyć 5 seniorów obsługi komputera, kolejnych 5 tabletu i kolejnych 5 smartfona. W ten sposób na 3 spotkaniach każdy senior będzie miał szanse zapoznania się z każdym z urządzeń. Zajęcia będą odbywać się w użyczonych na ten cel salach (świetlica Urzędu Gminy w Kamocinie i Krzepczowie, sala OSP w Grabicy i Lubanowie), przystosowanych do prowadzenia warsztatów. Uczniowie prowadzący zajęcia będą dowiezieni na warsztaty przez rodziców.
- stworzenie świetlicy pomocy lokalnej „Społecznik” z siedzibą w Kamocinie. Sala dostosowana jest do prowadzenia zajęć. Ma dostęp do Internet (bezpłatne użyczonego przez UG na ten cel). Konieczne jest jej doposażenie w komputery i tablety. Świetlica będzie czynna 5 dni w tygodniu, od pon do pt, w godzinach 15.00-17.00. w okresie od stycznia do końca lutego odbywać się w niej będą bezpłatne korepetycje dla uczniów Gminy w wymiarze 2 h dyd. dziennie.
W ramach korepetycji dwa razy w tygodniu prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego (raz na poziomie podstawowym, raz na poziomie średniozaawansowanym), w pozostałe dni będą odbywać się korepetycje z innych przedmiotów. Grafik będzie udostępniony w Urzędzie Gminy, szkołach zlokalizowanych na terenie gminy, w mediach społecznościowych i na stronach www instytucji. Dyżury w świetlicy będą pełnić wolontariusze, tj. seniorzy korzystający z warsztatów i/lub mieszkańcy Gminy. Każdy wolontariusz odpowiedzialny będzie za otwarcie i zamknięcie Sali, jak również dbanie o sprzęt. Z uwagi na fakt, iż nie wszyscy mieszkańcy wsi posiadają dostęp do komputerów w późniejszym czasie zamierzamy bezpłatnie wypożyczać sprzęt dzieciom. Każdorazowo będzie podpisywana umowa użyczenia z rodzicem (okres użyczenia nie może być dłuższy niż 3 dni).
Korepetycje będą kontynuowane po zakończeniu projektu do końca roku szkolnego w zależności od potrzeb. Po projekcie będą prowadzone przez emerytowanych nauczycieli – wolontariuszy.


Thumb_20171017_172615
Thumb_20171107_172934 Thumb_20171017_180550