FAQ

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom i by ułatwić Wam udział w konkursie, poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się z Waszej strony pytania. Mamy nadzieję, że poniższy zbiór okaże się Wam przydatny.

W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Tematykę projektu pozostawiamy Twojej wyobraźni. Pamiętaj - im bardziej angażujący lokalną społeczność projekt, tym większa szansa powodzenia w konkursie.
 • 25 października - start konkursu
 • 25 października - 15 listopada - nadsyłanie zgłoszeń konkursowych oraz głosowanie publiczności na projekty
 • 16-17 listopada - weryfikacja głosów publiczności
 • 20 listopada - ogłoszenie wyników I tury
 • 21-28 listopada uzupełnianie projektów, przedstawienie kosztorysu
 • 28 listopada - 6 grudnia - obrady komisji konkursowej
 • do 7 grudnia 2017 - ogłoszenie wyników konkursu
 • do 1 marca 2018 r. - termin realizacji nagrodzonych projektów
Dokładne informacje na temat zasad, harmonogramu i nagród w konkursie „Spółdzielnia pomysłów” są dostępne w Regulaminie Konkursu „Spółdzielnia pomysłów” .
Wygraną w konkursie stanowi możliwość podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem o maksymalnej wysokości 10 000 zł brutto każda, z której środki w całości muszą być przeznaczone na realizację 3 zwycięskich projektów konkursowych. Komisja konkursowa z finałowej puli projektów wybierze trzy zwycięskie, z czego:
 1. jeden zwycięski projekt będzie pochodzić z miasta na prawach powiatu
 2. dwa zwycięskie projekty będą pochodzić z gminy innej niż określona w punkcie 1.
Aby dodać swój projekt, wejdź na stronę: http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/new i wypełnij formularz zgłoszeniowy, pamiętając o załączeniu dodatkowych plików i akceptacji warunków regulaminu. Następne prześlij gotowy formularz zgłoszeniowy, klikając przycisk „Wyślij zgłoszenie”.
Zgłaszany Projekt musi zawierać elementy takie jak: tytuł, opis, cele, kategoria oraz dane kontaktowe. Wypełniony formularz powinien zawierać informacje na temat celu projektu oraz miejsca realizacji (województwo i miejscowość). Ważny jest odpowiedni tytuł i wybór kategorii projektu. Nie obędzie się bez opisu koncepcji, który wskaże główny kierunek działań przedsięwzięcia czy określi grupę docelową projektu. Aby uatrakcyjnić swoje zgłoszenie, warto zadbać również o dołączenie do niego dodatkowych plików, czyli zdjęć, grafik bądź wizualizacji, jak również linków do materiałów video. Dodatkowo, zgłaszający projekt jest zobowiązany umieścić w formularzu swoje dane osobowe i teleadresowe (widoczne jest tylko imię i nazwisko), a także zaakceptować warunki Regulaminu.
Oczywiście. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę projektów.
Najlepszym sprawdzianem dla Twojego projektu jest reakcja odbiorców. Wstępna selekcja konkursowych projektów leży w gestii internautów, dlatego warto przekonać ich do swojej idei. Do promocji projektu możesz wykorzystać media społecznościowe czy przesłać informację do lokalnych mediów. Warto zadbać o atrakcyjne materiały multimedialne promujące Twój projekt, np. film, grafiki, wizualizacje projektu czy ciekawe zdjęcia. Niezależnie od formy promocji, warto zachęcić odbiorców do głosowania na projekt, podając odpowiedni link w treści materiałów.
Tak, zgłaszającymi projekty mogą być zarówno osoby fizyczne mające pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w okolicy, jak i przedstawiciele stowarzyszeń (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zm.) i fundacji, zarejestrowanych i działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak, jednym z podstawowych kryteriów selekcji projektów jest ich lokalny wymiar. Dlatego zgłaszany projekt powinien mieć za zadanie dokonanie pozytywnych zmian w obszarze dzielnicy, ulicy czy wsi. Nie wyklucza to jednak zaangażowania w projekt osób spoza tego terenu.
Zgłaszany projekt powinien mieć niekomercyjny charakter. W konkursie nie mogą brać udziału projekty, których celem jest osiągnięcie zysku lub realizacja celów marketingowych.
Zgłaszany projekt powinien zmieścić się w kwocie grantu finansowanego przez Organizatora (t.j. maksymalnie 10 000 zł brutto). Może być jednak podprojektem w ramach większego projektu. Na przykład - chcąc zrealizować przedsięwzięcie polegające na rewitalizacji plaży miejskiej, jako projekt konkursowy można zgłosić jeden z elementów składających się na rewitalizację (np. wyposażenie placu zabaw na plaży, wysypanie piasku, przygotowanie cyklu warsztatów dla dzieci, etc.). Musi on być możliwy do realizacji niezależnie od dużego projektu, żeby wyeliminować możliwość niepowodzenia przy wycofaniu się np. innych inwestorów z realizacji pozostałych części.
Aby oddać swój głos na wybrany projekt należy założyć konto na portalu: http://spolecznik20.pl/signup, a następnie się zalogować. Możliwość oddania głosu mają tylko osoby zalogowane. Aby oddać głos, wybierz projekt z zakładki Spółdzielnia pomysłów >> Przeglądaj projekty. Po wybraniu projektu, kliknij przycisk „Głosuj” w prawym górnym rogu. Dziennie możesz oddać jeden głos, pamiętając, że do swojej dyspozycji masz łączną pulę 10 głosów.
Podczas trwania głosowania każdy internauta może oddać maksymalnie 1 głos dziennie, nie więcej jednak niż 10 głosów w czasie trwania całego głosowania.
Do finałowego etapu konkursu “Spółdzielnia pomysłów” przechodzą projekty, które zebrały największą liczbę głosów internautów. Wśród nich musi być:
a) 10 projektów pochodzących z miast na prawach powiatu
b) 20 projektów pochodzących z gmin innych niż określone w punkcie 1.
Głosowanie publiczności jest drugim etapem selekcji konkursowych zgłoszeń po wstępnej moderacji projektów przez organizatorów konkursu. To publiczność dokonuje wyboru najlepszych projektów za pośrednictwem swoich głosów. Następnie projekty wybrane w głosowaniu internautów (w tym 10 projektów z miast na prawach powiatu i 20 projektów z pozostałych gmin) podlegają ocenie ekspertów zasiadających w komisji konkursowej. To oni wskazują projekty, które po spełnieniu warunków umowy sponsorskiej zostaną nagrodzone i zrealizowane. Na etapie wyboru przez komisję konkursową liczba oddanych głosów nie ma znaczenia.
Organizator może warunkowo zaakceptować projekt z jednoczesną prośbą o jego uszczegółowienie lub poprawienie w terminie trzech dni od dnia warunkowej akceptacji, pod rygorem odrzucenia projektu. Informacje z wytycznymi, co należy zmienić lub uzupełnić zostaną przesłane na adres mailowy, z którego logujesz się na platformę www.spolecznik20.pl. W przypadku, gdy projekt po jego uszczegółowieniu lub poprawieniu wciąż nie będzie zgodny z ideą konkursu lub postanowieniami regulaminu, może on zostać ponownie warunkowo zaakceptowany, z obowiązkiem uszczegółowienia lub poprawienia w terminie 3 dni od dnia warunkowej akceptacji pod rygorem odrzucenia projektu, bądź odrzucony. W przypadku braku uszczegółowienia lub poprawienia projektu w terminie, projekt zostanie odrzucony.
Autorzy projektów, które weszły do drugiego, finałowego etapu konkursu, mają 7 dni kalendarzowych (od 21 do 28 listopada) na przedstawienie kosztorysu projektu i obligatoryjne uzupełnienie projektu o dodatkowy materiał multimedialny opisujący inicjatywę, osoby ją współtworzące oraz charakterystykę społeczności, do której projekt jest skierowany.
Kryteria brane pod uwagę przez Jury przy wyborze zwycięskich projektów to:
 • społeczne znaczenie realizowanej inicjatywy
 • włączenie lokalnej społeczności w realizację inicjatywy
 • liczba odbiorców projektu
 • stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału społeczności lokalnej
 • prawdopodobieństwo skutecznej realizacji projektu
 • możliwość realizacji w kwocie do 10 000 zł brutto
 • innowacyjność i atrakcyjność formy realizacji projektu
Ogłoszenie wyników konkursu “Spółdzielnia pomysłów” odbędzie się nie później niż 7 grudnia 2017 roku.
Autorzy trzech wybranych przez Jury projektów zostaną zaproszeni do zawarcia umowy sponsorskiej z Organizatorem, na podstawie której Organizator, w zamian za możliwość promocji swojej marki przy realizacji projektu, udzieli wsparcia na jego realizację (o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł brutto). Po podpisaniu umowy sponsorskiej zwycięzcy będą mogli przystąpić do realizacji projektów, tak aby wszelkie działania zakończyły się nie później niż 1 marca 2018 roku.
10 000 zł to kwota brutto przeznaczona dla każdego zwycięzcy konkursu „Spółdzielnia pomysłów”. Kosztorys powinien uwzględniać kwotę, która pozostanie do dyspozycji po odjęciu podatku i ewentualnych kosztów ZUS, podatków itp. (stawki są uzależnione od formy rozliczenia ze Sponsorem Konkursu) dla osób fizycznych, które najprawdopodobniej podpisywać będą umowę zlecenia najbezpieczniejszy będzie kosztorys w granicach 7 – 7,5 tys.zł
Umowa sponsorska zakłada przekazanie dofinansowania na rzecz zwycięskiego projektu przy wypełnieniu przez jego autora zobowiązań zawartych w treści umowy. W zamian za otrzymanie dofinansowania zwycięzca jest zobowiązany do promocji marki Organizatora, np. w formie kolportażu materiałów reklamowych sponsora czy prezentacji logotypu sponsora na materiałach związanych z projektem, oznakowania miejsca realizacji projektu logo sponsora, itp. Wszystkie świadczenia będą szczegółowo zapisane w umowie i dostosowane do formy zwycięskich projektów.
Traktując poważnie prywatność naszych użytkowników, dochowujemy wszelkich procedur związanych z prawną ochroną danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat wszystkich wdrożonych przez nas rozwiązań znajdziesz w dziale: Ochrona Danych Osobowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

HARMONOGRAM

Harmonogram