Konkurs_label Logotyp
Zrzut_ekranu_2016-07-25_o_11.25.53

Fundusze na aktywizację społeczności lokalnych i działania społeczne

Grupy nieformalne lub organizacje pozarządowe, np. fundacje lub stowarzyszenia, mają różne możliwości pozyskiwania środków na realizowanie projektów i lokalnych inicjatyw. Definicji „projektów” jest bardzo wiele, niemniej jednak na potrzeby niniejszego artykułu możemy umownie określić, iż będzie to każde przedsięwzięcie, możliwe do wyodrębnienia, mające jednoznacznie zdefiniowany konkretny i wykonalny cel, posiadające przypisany, wyodrębniony budżet lub inne zasoby oraz zamknięty harmonogram realizacji (wskazane terminy „od – do”). Przedsięwzięcie to przyczyniać się będzie do wywołania jakiejś zmiany jakościowej, zmiany na lepsze.

Poszukiwanie funduszy jest uzależnione od obszaru działalności organizacji – kluczowe znaczenie bardzo często ma fakt, czy jest to inicjatywa kulturalna, sportowa czy z zakresu polityki społecznej. Istotne jest również, kto jest jej odbiorcą – czy działania skierowane są tylko do konkretnej grupy docelowej, np. seniorów lub dzieci, czy może obu tych grup lub nawet całej społeczności lokalnej. Jedną z kluczowych kwestii przy pozyskiwaniu środków na realizację przedsięwzięcia jest forma prawna aplikującego podmiotu, tj. starającego się o środki. W przypadku grupy nieformalnej o takiej formie prawnej właściwie nie ma mowy i należy o tym pamiętać przy okazji weryfikacji dokumentacji konkursowej.  

Wśród wielu możliwości pozyskiwania środków do podstawowych należą:
• składki członkowskie – dot. stowarzyszeń zwykłych i rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowych, organizacji sportowych, komitetów, rad rodziców  funkcjonujących w oświacie, początkujących grup nieformalnych; • darowizny przeznaczane przez osoby fizyczne na działania społeczne;
• dotacje ze środków publicznych oraz granty od organizacji i firm.  

Ponadto:
• mechanizm 1% (dot. organizacji, które mają zarejestrowany status tzw. organizacji pożytku publicznego)
• dary rzeczowe
• 
zbiórki publiczne

• loterie fantowe, nawiązki
• odpłatna działalność
• sponsoring (działalność marketingowa)
• pożyczki
• SMS-y charytatywne  

Do potencjalnych źródeł finansowania działalności (projektów) należą:

a) fundusze międzynarodowe, m.in.: § Fundusze Unii Europejskiej, zwłaszcza w ramach programów na lata 2014-2020 § Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki § Inne, m.in. środki dostępne poprzez ambasady innych krajów.
b) krajowe i samorządowe środki publiczne – nie istnieje jeden zbiorczy portal internetowy czy newsletter, w którym byłyby publikowane wszystkie informacje dotyczące zlecania realizacji zadań publicznych z krajowych środków publicznych. Z tego też powodu trzeba zaglądać na strony poszczególnych urzędów, a przeglądając portale rządowe i samorządowe najlepiej wejść od razu w tzw. Biuletyn Informacji Publicznej.
 budżet państwa poprzez środki pozostające w dyspozycji biur Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw
• budżet państwa poprzez środki w ramach specjalnych programów rządowych i fundusze agencyjne
• środki będące w dyspozycji wojewodów (16 urzędów wojewódzkich)
 samorząd terytorialny, tj. z budżetu samorządu województwa, samorządu powiatu i samorządu gminnego.
• fundusze tworzone przez samorządy, np.: wojewódzki/gminny fundusz ochrony środowiska, gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi, gminny program przeciwdziałania narkomanii
c) granty ze strony firm i organizacji – organizacje w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR, Corporate Social Responsibility) wspierają działania społeczności lokalnej, często w formie inicjatyw podejmowanych przez grupy nieformalne. Jedną z form finansowania jest konkurs „Spółdzielnia pomysłów”, dzięki któremu społecznicy mogą otrzymać finansowanie swoich projektów oddolnych.  

Poniżej można znaleźć odnośniki do potencjalnych źródeł finansowania działań społecznych ze środków publicznych:
 
  • Fundusze Unii Europejskiej, zwłaszcza w ramach programów na lata 2014-2020
Wśród wielu dostępnych programów w Polsce należy zwrócić uwagę na możliwości pozyskania środków w ramach kilku programów:
16 regionalnych programów operacyjnych (RPO), w tym zwłaszcza na konkursy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – uwagę powinny zwrócić przede wszystkim konkursy dotyczące aspektów równości szans kobiet i mężczyzn w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym;
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) – w mniejszym zakresie, ale w szczególności w kontekście budowania współpracy pomiędzy administracją a społecznością lokalną w celu wspólnej realizacji  projektów, a także pod kątem monitorowania funduszy europejskich;
-  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki z tego programu w dużej mierze są przeznaczone na wspieranie lokalnych inicjatyw poprzez tzw. Lokalne Grupy Działania. Więcej informacji dotyczących funduszy europejskich można znaleźć na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ponadto Komisja Europejska przyjęła ponad 20 innych programów unijnych, które obowiązują  na lata 2014-2020. Prawdopodobnie najbardziej dostępnym dla nowych podmiotów jes Program Erasmus + http://erasmusplus.org.pl/
  • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzkihttp://visegradfund.org/
  • Inne, m.in. środki dostępne poprzez ambasady wielu krajów.
  Krajowe i samorządowe środki publiczne
  • Budżet państwa poprzez środki pozostające w dyspozycji biur Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw, m.in.:
-       Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl   
-       Ministerstwo Edukacji Narodowej – http://www.men.gov.pl
-       Ministerstwo Sportu i Turystyki – http://www.msport.gov.pl
-       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – http://www.mkidn.gov.pl
-       Ministerstwo Sprawiedliwości – http://www.ms.gov.pl
-       Ministerstwo Środowiska – http://www.mos.gov.pl
-       Ministerstwo Zdrowia – http://www.mz.gov.pl

•  Budżet państwa poprzez środki w ramach specjalnych programów rządowych i fundusze agencyjne:
-       Rządowy Program
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) –
http://www.pozytek.gov.pl
-       Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – http://www.pfron.org.pl
-       Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – http://www.uokik.gov.pl -       Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – http://www.nfosigw.gov.pl
-       Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – http://www.parpa.gov.pl
  • Środki będące w dyspozycji wojewodów (strony 16 urzędów wojewódzkich)
  • Samorząd terytorialny:
–      z budżetu samorządu województwa – środki będące w dyspozycji urzędów marszałkowskich i ich jednostek podległych, w tym regionalnych ośrodków polityki społecznej, wojewódzkich urzędów pracy; –      z budżetu powiatu – środki będące w dyspozycji starostw powiatowych i ich jednostek, m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, powiatowych urzędów pracy; –      z budżetu gminy – środki będące w dyspozycji prezydenta miasta (wójta/burmistrza) w obszarach będących zadaniami gminy, a w przypadku miast na prawach powiatu także z zakresu powiatu;
  • Fundusze tworzone przez samorządy, np.:
–      wojewódzki/gminny fundusz ochrony środowiska  –      gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi –      gminny program przeciwdziałania narkomanii    
Thumb_iwona_janicka_glowa-duze Iwona Janicka

Dyrektor i prezes Fundacji Aktywności Lokalnej, doradca i konsultant samorządowy. Łączy doświadczenie samorządowca, przedsiębiorcy i społecznika. Inicjatorka i realizatorka blisko 100 przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, szkoleniowo-doradczych oraz wspierających aktywność lokalną,
Jak zorganizować wspólną, zieloną przestrzeń?

TO DZIAŁA
Kawałek zieleni cieszy każdego, kiedy możliwości są skromne staramy się o zielony parapet, ukwiecony balkon, donice na tarasie. Nawet jeśli nie mieszkamy w domu z ogródkiem czasem pojawia się szansa na zieloną przestrzeń. Tyle, że wspólną, a to zawsze trochę wyzwanie, szczególnie jeśli nie znamy za dobrze swoich sąsiadów. Nie ma jednak rzeczy ni...
WIĘCEJ
Latest_square_summer-still-life-daisies-yellow

Dobre wrażenie

MERYTORYCZNY SPOŁECZNIK
Ponoć można je zrobić tylko raz. I to, jakie ono będzie ma duży wpływ na to, jak będziemy postrzegani przez innych. O tym dlaczego warto jest zadbać o to, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie, słów kilka. Czas jaki mamy na to, aby wywrzeć to kluczowe wrażenie, jest wyjątkowo krótki. Niektóre badania wskazują na to, że mieści się on w 11 sekundach...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-541523

8 porad jak dobrze wykorzystać wakacje

PRAKTYCZNE PORADY
Społecznik też człowiek i odpocząć musi. Osoby bardzo aktywne, które wiele swoich działań i uwagi kierują na innych, często mają problem z odpoczynkiem. Ale przecież sposobów na spędzenie wakacji jest mnóstwo, trzeba tylko znaleźć odpowiedni dla siebie. Nie podpowiadamy pięknych miejsc na urlop, bo takich poradników jest wiele, ale mamy kilka pr...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-297755
Latest_square_spvi_zwyciezcy-1

Podsumowanie VI edycji "Spółdzielni Pomysłów"

TO DZIAŁA
VI edycja „Spółdzielni Pomysłów” za nami. Kilka dni temu poznaliśmy zwycięskie projekty. Zostały nimi: ”Alchemia Czasu. 660 lat historii Krzepic” (bit.ly/2uBkLa6) autorstwa Radosława Hermana , „Nasz Tajemniczy Ogród” (bit.ly/2tDoLpg) , który stworzył Adam Bąk  oraz „Bezpieczna Przystań” (bit.ly/2...
WIĘCEJ
Latest_square_pexels-photo-493521

Wakacje dla małych odkrywców

TO DZIAŁA
Wakacje to taki fajny czas, kiedy dzieci niekoniecznie są podzielone na grupy ze względu na wiek, starsze bawią się z młodszymi i wiele od siebie uczą. Postarajmy się zachęcać dzieci do wspólnych zabaw i odkrywania świata w zróżnicowanych wiekowo grupach, do czego nie mają okazji w naszym systemi...
WIĘCEJ
Latest_square_5

MISZ-MASZ-społeczne koło muzyczno-artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych

TO DZIAŁA
Często znalezienie pasji wcale nie jest takie łatwe, jak się może wydawać. W końcu nikt nie wie od razu w czym jest dobry, albo co tak naprawdę go interesuje. Konieczne jest próbowanie i otwartość na to co nowe i nieznane. Jednak, gdy już to swoje hobby odnajdziemy, wtedy zazwyczaj chcemy mu się ...
WIĘCEJ